White Lady Slivovica 42% 0.5
White Lady Hruskovica 42% 0.5
White Lady Marhulovica 42% 0.5
White Lady Vodka 40% 0.7
Borovicka White Lady 37.5% 0.7